Новини

ФИЛМАУТОР осъди кабелен оператор за препредаване на филми без уредени права

24.08.2020

Искът е за нарушени авторски права на авторите на испанския сериал със заглавие „Камериерка в Манхатън“, който в периода 09.06.2014 – 13.06.2014 г. е бил разпространяван от „Близу медия енд броудбенд“ ЕАД (днес „А1 България“ ЕАД)  като част от програма „Diva Universal“. Авторите са членове на испанското сдружение за колективно управление на права SGAE, което на територията на България се представлява от ФИЛМАУТОР. Правата върху сериала са уредени за първоначалното му излъчване, но не са предоставени права за препредаване на аудиовизуалните произведения, включени в тази програма.

 Според съда законът свързва материализирания в резултат на творческа дейност продукт на изкуството с изключително право на неговия създател да определи начина и условията за използването на продукта. Реализацията на така утвърденото право се обезпечава посредством задължението на всички останали правни субекти да зачитат авторството и да се въздържат от действия, включени в обхвата на признатото право, без да са били предварително и изрично овластени да използват произведението. Пренебрегването на това задължение съставлява нарушение, ангажиращо отговорността на нарушителя да възмезди автора за претърпените вреди. Отчитайки естеството на авторското право, законът легитимира автора да получи и равностойността на парична санкция за накърненото авторско право.

Нормата на чл. 95 от ЗАПСП овластява ФИЛМАУТОР като организация за колективно управление на права, от свое име да отстоява поверените им за управление чужди авторски права, пише в решението. Това право произтича от сключения договор, без да е необходимо непосредствено изследване обема на предоставените права. Установява се, че ФИЛМАУТОР има сключен договор с чуждестранна сродна организация, чийто членове са и посочените автори. При тези обстоятелства съдът приема, че сдружението е легитимирано да предяви за защита техните права.

Не е установено авторите да са се разпоредили с правото си да разрешават препредаване в полза на продуцентите на филма, нито те от своя страна да са предоставили права за препредаване на произведението. Освен това, по аргумент и от чл. 21, ал. 3 от ЗАПСП, дори правата по препредаване да са били отстъпени от продуцент на филма, предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което препредава това произведение, дължи на автора възнаграждение отделно от всяко друго. Следващата алинея регламентира и реда за упражняване на признатото право на възнаграждение – чрез споразумение с организация за колективно управление на права.

Съдът постановява, че след като правото за препредаване на аудио-визуалното произведение не е уредено от авторите като негови титуляри нито пряко, нито косвено, осъщественото препредаване съставлява нарушение по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗАПСП. Ефективната защита на авторското право предпоставя и възможност за огласяване на установеното нарушение.

Съдът осъжда оператора на основание чл. 95 от ЗАПСП  да заплати сумата от 7500,00 лева  като обезщетение за нарушено авторско право, поради извършено препредаване на част от сериала „Камериерка в Манхатън“ през периода 09.06.2014 г. – 13.06.2014 г. без предоставено право, както и разноски по делото. Също така, основание чл. 95б, ал. 1, т. 6 от ЗАПСП, ползвателят е осъден да публикува диспозитива на решението в два всекидневника – в-к „24 часа“ и в-к „Дневник“ и чрез „Българска национална телевизия“ в часовия диапазон 20:00 – 22:00 ч.

Всички новини