Новини

Предстоящо общо събрание на ФИЛМАУТОР

03.05.2018

Предстоящо общо събрание на ФИЛМАУТОР

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ФИЛМАУТОР, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 30.05.2018 г. в 9.00 ч. във филмотечно кино „Одеон“ – София, бул. Патриарх Евтимий №1, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2017 г.;

2. Изслушване и приемане на доклада на Контролно-финансовата комисия за 2017 г.;

3. Приемане на бюджет на ФИЛМАУТОР за 2018 г.;

4. Приемане на изменения и допълнения в Устава на сдружение ФИЛМАУТОР;

5. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на сдружение ФИЛМАУТОР;

6. Приемане на изменения и допълнения към Правила за разпределение на събраните от ФИЛМАУТОР възнаграждения за отстъпени за управление на сдружението авторски и продуцентски права.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. 

Всички новини