Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021

26.05.2021

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021

П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Филмаутор“, гр. София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на членовете на сдружението на 21.06.2021 г. от 9.00 ч. във Филмотечно кино „Одеон“, гр. София, бул. Патриарх Евтимий №1, при следния дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

  1. Изслушване и приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2019г. и за 2020г.;
  2. Изслушване и приемане на доклада на Надзорния съвет на сдружението за 2019г. и за 2020г.;
  3. Приемане на бюджет на „Филмаутор“ за 2021 г.;
  4. Приемане на изменения и допълнения в Устава на сдружението;
  5. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на сдружение „Филмаутор“;
  6. Приемане на изменения и допълнения към Правилата за разпределение на събраните от „Филмаутор“ възнаграждения за отстъпени за управление на сдружението авторски и продуцентски права;
  7. Избор на Управителен съвет;
  8. Избор на Надзорен съвет;
  9. Избор на Социална комисия;
  10. Избор на регистриран одитор.

 

  При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Всички новини