Новини

ЗA правото на възнаграждение

22.06.2021

ЗA правото на възнаграждение

ЗА правото на възнаграждение

#FairShare

В писмо на членовете на Общото събрание на ФИЛМАУТОР, състояло се на 21.06.2021г., до Министъра на културата, българските режисьори, сценаристи и оператори настояват за законодателни промени, които да защитят филмовите автори и да гарантират ефективни възнаграждения при всяко ползване на продукциите им. Наложената в България практика на договаряне на права между автори, продуценти и ползватели не позволява творците да имат дял от приходите, които филмите им генерират. Споделят, че авторите често са принудени да отстъпват всички права за максимално допустим по ЗАПСП срок срещу еднократна твърда сума. Макар и допустима по закон, тази схема на договаряне е несправедлива и откъсва творческите екипи от веригата на приходи, свързани с техния труд.

Авторите призовавят именно творците и техните права бъдат поставени във фокуса на бъдещите промени в ЗАПСП чрез въвеждане на задължителното право на възнаграждение в националното ни законодателство. Чл.18 от Директива 2019/790, която предстои да транспонираме, създава условия националният законодател да укрепи позициите на авторите, които обичайно са по-слабата страна в преговорите и изисква да бъде гарантирано правото им на възнаграждение.

Такава система на гарантиране на възнаграждения за авторите в аудиовизията функционира от години в някои европейски държави като Испания, Италия, Полша, Холандия и др. Правилата не само че не препятстват развитието на националните им киноиндустрии, а всъщност способстват за по-голям обем на филмопроизводство. При сравнение на възнагражденията, събрани от сродни на ФИЛМАУТОР организации за 2019г. на глава от населението, картината изглежда така:

Според творците въвеждането на неотменимо и непрехвърлимо право на възнаграждение за филмовите автори, което се дължи от ползвателите и се управлява по колективен път, ще осигури ефективна система за възнаграждения за творците. Укрепването на позициите на авторите, в това число и тяхното икономическо положение, неминуемо ще доведе до разцвет на творческите и културни индустрии, които пък от своя страна са двигател на икономиката на страната.

Към писмото 

Всички новини