За нас

ФИЛМАУТОР е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза за колективно управление на някои авторски и сродни на тях права.

Създадено е през 1993г. През 1994г. Сдружението е регистрирано в СГС и в регистъра на организациите по чл.40 от ЗАПСП, който се води в Министерство на културата.

ФИЛМАУТОР се създава, за да управлява авторски права върху филми и други аудиовизуални произведения. По-късно, с изменение на Устава през 2000г., членове на ФИЛМАУТОР вече могат да бъдат и продуцентите на тези произведения. Сдружението за почва да управлява и сродни на авторските права.

След промените в ЗАПСП от март, 2011г. ФИЛМАУТОР е пререгистрирано от Министерство на културата в регистъра на сдруженията за колективно управление на права по чл.40 от ЗАПСП - Удостоверение №26-00-055/27.10.2011г.

ЦЕЛИ:

  • да представлява и защитава авторските и сродните права на своите членове пред всички ползватели и по-общо да защитава интересите на членовете на Сдружението;
  • да осъществява колективно управление на правата на своите членовве чрез договаряне, събиране и разпределение на дължимите им възнаграждения при отстъпване правата за ползване на техните прозведения;
  • да представлява своите членове пред всички правораздавателни и административни органи за защита на поверените им за управление права;
  • да организира и осъществява помощ за членовете на организацията и техните семейства.

СРЕДСТВА:

Средствата в борбата за защита правата на членуващите във ФИЛМАУТОР автори са:

  • договорите с ползватели за уреждане на права;
  • популяризиране сред обществото, пред държавните и правозащитните органи на ролята и значението на авторското право;
  • активна работа при изработването на необходимите законодателни актове в областта на авторското право и сродните му права;
  • юридическа помощ и консултации за членовете на сдружението при сключване на договори за създаване и използване на аудиовизуални произведения и договори за отстъпване на права върху готови такива;
  • връзки и обмен на информация със сродни организации в други страни и сключване на договори за взаимно представителство с тях. чрез които ФИЛМАУТОР поверява представителството на своите членове в чужбина и поема представителството на съответните чужди автори за България.

прочети повече

СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
СЪСТАВ НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ:
Виктор Божинов - председател
Галина Кралева - председател
Ваня Николова
Валентина Фиданова-Коларова
Калоян Божилов
Иван Йотов
Мартин Димитров
 
Костадин Бонев
 
Станимир Трифонов
 
Цветан Недков
 

„ГАЛА ФИЛМ“ ООД, 

 представлявано от Галина Тонева

 
„ДОЛИ МЕДИЯ СТУДИО“ ЕООД, 
представлявано от Добромир Чочов