За автори

Кой може да бъде наш член?

Във ФИЛМАУТОР членуват повече от 1500 режисьори, сценаристи, оператори, художник-постановчици, аниматори и продуценти на аудиовизуални произведения. Съгласно ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението, всяко лице, което отговаря на фиксираните условия и приема вътрешните актове на организацията, може да стане член на ФИЛМАУТОР.

списък_членове_автори

списък_членове_продуценти

А какви са конкретните изисквания?

 • за да стане член на авторската секция, лицето следва да притежава качеството “автор” съгласно чл. 62, ал. 1 на Закона за авторското право и сродните му права т.е да бъде режисьор, сценарист, оператор, художник-постановчик или наследник на автор;
 • за да стане член на продуцентската секция, лицето следва да е продуцент на аудиовизуални произведение съобразно чл.63, ал.3 от ЗАПСП или да е правоприемник на такова лице;
 • кандидатстващите за членство следва да са пълнолетни физически лица или юридически лица, да приемат Устава на сдружението и да му отстъпят за управление известен обем права, определени в договорите за членство.

договор_членство_автор

договор_членство_продуцент

договор_членство_наследник
 

Кaк да станете наш член?

 • Подавате лично писмена молба за членство до Управителния съвет на сдружението.
 • След като се запознаете с Устава и Правилника на Сдружението, попълвате и депозирате при нас декларация по образец, в която да посочите, че отговаряте на условията за членство и приемате правилата на Устава ни.
 • Следва да платите встъпителен членски внос в размер, определен от Общото събрание. По настоящем встъпителната вноска е 5 лв. Членовете на ФИЛМАУТОР не плащат годишен членски внос.
 • Управителният съвет се произнася по молбата за членство, като няма право да я отхвърли, ако лицето отговаря на съответните изисквания. Членственото правоотношение възниква от момента на вземане на решението от УС.

молба-декларация_членство

декларация_репертоар

Права и задължения на нашите членове:

Ако членувате във ФИЛМАУТОР, вие имате право:

 • да участвате в дейността на Сдружението;
 • да се изказвате, да съдействате за вземане на решения и определяне на политиката на Сдружението, включително и чрез правото Ви на глас в Общото събрание;
 • да избирате и да бъдете избиран в управителните и контролните органи на Сдружението;
 • да получавате информация;
 • да искате отмяна на незаконните, противоуставни и неправилни решения на управителните органи;
 • да ползвате социална и юридическа помощ;

Вашите задължения са: 

 • да спазвате Устава, вътрешните актове и решенията на Управителните органи;
 • да съдейства в работата на Сдружението за постигане на целите му.

Прекратяване на членството:

Членственото правоотношение на авторите с ФИЛМАУТОР се прекратява при:

 • напускане по собствено желание на правоносителя;
 • изключване – когато Управителният съвет внесе предложение и Общото събрание вземе решение за изключване на член, който грубо нарушава закона, Устава или решенията на Управителните органи. За това решение е необходимо мнозинство от 2/3 от членовете на Общото събрание;
 • прекратяване на дейността на ФИЛМАУТОР;
 • смърт на физическото лице;
 • прекратяване на дейността на юридическото лице-член.

изключени_произведения