Колективно управление

Защо колективно управление?

Авторите създават своите произведения, за да им се радват хората. Няма творец, който да не е щастлив, щом негово произведение стане обществено достояние. Никой не твори само заради самия творчески процес. Важно е резултатът от този творчески труд да достигне публиката. Посланието на твореца да намери своя адресат!

Авторите имат право на възнаграждение за труда, който полагат. Всъщност авторските възнаграждения са заплатата на автора.

Целият процес на разрешаване използването на защитените творби и събирането на дължимото за това използване заплащане е много сложен. Именно затова организациите за колективно управление възникват и функционират като посредници между двете страни - автори и ползватели.

Откриваме поне три причини, които правят почти невъзможно индивидуалното управление на отношенията между авторите и ползвателите:

От гледна точка на авторите:

A. Многобройност на ползвателите

Съществуват множество начини за използване на едно защитено авторско произведение(чл.18 – ЗАПСП), а във времето на развиващите се информационни технологии тези възможности се разширяват постоянно. За един автор е трудно, даже невъзможно, да проследи различните ползватели, които най-често реализират печалби чрез авторската творба – радиостанции, телевизионни организации и кабелни оператори, организатори на концерти, собственици на заведения, Интернет-доставчици и пр.

Ето защо се намесват сдруженията за колективно управление на отстъпени авторски права, които създават мрежа от договори, обхващащи различните ползватели. Чрез тях организацията, от името на своите членове отстъпва на ползвателите правото да използват авторските произведения срещу съответно договорено възнаграждение, което сдружението разпределя между правоимащите творци.

В този смисъл организациите за колективно управление на права реализират една контролна функция по отношение на ползвателите като  следят да не се нарушават правата на членуващите творци т.е. да не се използват произведенията им без тяхното съгласие и без да им бъде заплатено съответното възнаграждение.

От гледна точка на ползвателите:

Б. Многобройността на произведенията 

В. Многобройността на авторите

На основание чл.19 от ЗАПСП, всеки автор има право на възнаграждение за всяко използване на негово произведение. То се заплаща от съответния ползвател. Ако вземем за пример една телевизионна организация, тя трябва да е получила съгласие за конкретния вид използване от всички автори на всички произведения, които са включени в програмата й и да е заплатила съответните суми затова.

Освен че самите произведения са многобройни, сякаш за да е още по-сложно, зад една творба обикновено стоят повече от един автор (например: за да използваме една песен, е необходимо съгласието на композитора, текстописеца и на автора на аранжимента; за един филм – продуцент, режисьор, сценарист, оператор, композитор и т.н.). Трудно е обаче за работещите в една телевизия да знаят кои са правоимащите автори на всички произведения, да влязат във връзка с тях и да договорят използването. Още по-комплицирано е, когато  някой от авторите вече не е между живите, защото съгласно чл.27 от ЗАПСП авторското право се закриля и 70г. след като авторът почине. След смъртта му правото преминава върху наследниците на твореца, които най-често са повече от един. Ето защо, от гледна точка на ползвателя се оказва много по-лесно да има срещу себе си един субект, който да е упълномощен да представлява множеството автори, с които да преговаря. Организациите за колективно управление създават бази данни за авторите и за техните произведенията и договаряйки колективно от името на своите членове, те улесняват работата на съответните ползватели, като им предоставят възможност да спазват разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права, сключвайки само един договор и съответно – плащайки на едно място. 

За да обобщим, организациите за колективно управление на права възникват и функционират в полза както на членуващите в тях автори, така и на ползвателите на произведенията от техния репертоар, като съдействат за преодоляването на разстоянието помежду им и правят възможна  връзката между тях. Тези сружения работят като посредници между двете страни, за да защитават интересите на своите членове, като същевременно дават възможност за легален бизнес на ползвателите. Не е маловажно, че ползването на услугите на такива организации спестява време и средства и на двете страни и е по-ефективно и рентабилно от индивидуалното договаряне.

Организациите за колективно управление на права стимулират творческите процеси като чрез заплащането на автора за неговата работа дават възможност той и неговият талант да се развиват, което засилва ролята на културата и изкуството в обществото.

От друга страна, не по-малко важна е ролята им по отношение на ползвателите, на които предоставят лесен и удобен достъп до творческо съдържание, което също допринася за културното развитие на публиката.

Организации за колективно управление на авторски и сродни права 

През 1993г. е приет новият Закон за авторското право и сродните му права. В чл.40 на закона за първи път е заложено съществуването на организации за колективно управление на авторски права.

Както е предвидено в закона тези организации са с нестопанска цел и не могат да реализират печалба. Те се създават, за да управляват отстъпените им авторски права, да събират от ползвателите дължимите на авторите възнаграждения и да ги разпределят между правоимащите. През 2011г. ЗАПСП е променен чрез мащабно допълнение в частта му за колективното управление (чл.40-чл.40з).